Kolačići

Ova internet stranica upotrebljava kolačiće radi prikupljanja podataka o posetama. Izaberite opciju »Nastavi« ili na ovom linku isključite upotrebu kolačića. Nastavi
  RS  
ILIRIKA web stranice
ILIRIKA Beograd, SRB
SRpski
ILIRIKA Ljubljana, SLO
Slovenščina English Deutsch Italiano Français русский 仲文 zhongweg
ILIRIKA Skopje, MKD
MAKEDONSKI

Vršilac usluge  

Vršilac usluge portfolio menadžmenta je
ILIRIKA d.d., Slovenska cesta 54a, Ljubljana Slovenija, koja uspešno pruža uslugu individualnog portfolio menadžmenta za klijente više od 20 godina.
O nama

Ponudu fondova sa domaćim investicijama upotpunjujemo fondovima sa globalnom investicionom politikom i na taj način pružamo ulagačima u Srbiji sveobuhvatan skup investicionih prilika koje nude tržišta kapitala.


Slovenia Srbija Macedonia Croatia

SRBIJA

ILIRIKA Investments a.d., Beograd

Berzansko posredovanje, upravljanje imovinom, korporativne finansije

Sedište društva: Knez Mihailova 11-15/V, 11000 Beograd

Telefon: +381 (11) 330 1000

E-mail:info@ilirika.rs

Radno vreme: pon. - pet. 8:30 do 22:00


ILIRIKA DZU a.d., Beograd

Investicioni fondoviSedište društva: Knez Mihailova 11-15/V, 11000 Beograd

Telefon: +381 (11) 330 1079

E-mail:info-fond@ilirika.rs

Radno vreme: pon. - pet. 8:30 do 17:00


SLOVENIJA

ILIRIKA d.d.

Berzansko posredovanje, upravljanje imovinom, korporativne finansije

Sedište društva: Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana,
Slovenija

Telefon: +386 (1) 300 22 50

E-mail: info@ilirika.si

Radno vreme: pon. - pet. 8:00 do 17:30


MAKEDONIJA

ILIRIKA Investments a.d., Skopje

Berzansko posredovanje, korporativne finansije


Bul. Sv. Kliment Ohridski 45, kat 1, lokal 8, 1000 Skopje, Makedonija

Telefon:+389 (2) 3296 853

E-mail:info@ilirika.com.mk

Radno vreme: pon. - pet. 8:30 do 17:30


ILIRIKA Fund Menadžment a.d.,Skopje

Investicioni fondovi


Bul. Sv. Kliment Ohridski 45, kat 1, lokal 8, 1000 Skopje, Makedonija

Telefon:+389 (2) 3215 840

E-mail:info-fond@ilirika.com.mk

Radno vreme: pon. - pet. 8:30 do 17:30


HRVATSKA

ILIRIKA Investments d.o.o.

Investicioni fondovi

Sedište društva: Jurišićeva 12, 10000 Zagreb, Hrvatska

Telefon: +385 (1) 480 80 60

E-mail:fond@ilirika-invest.hr

Radno vreme: pon. - pet. 8:00 do 17:00Naša vizija i menedžment kompanije

Na svim tržištima na kojima poslujemo kao visokoprofesionalno finansijsko društvo garantujemo ličnu, brzu i sveobuhvatnu uslugu i ispunjavamo očekivanja i najzahtevnijih klijenata.
Profesionalizmom, znanjem i bogatim iskustvom garantujemo ulagačima pošteno, sigurno i razborito upravljanje imovinom. Pri tome smo i prilagodljivi i pravovremeno reagujemo..


Menadžment kompanije:


Direktor društva: Predrag Milošević

Predrag Milošević
Zastupa Društvo u pravnom prometu bez ograničenja od 23.07.2015. godine. Diplomirani ekonomista Ekonomskog fakulteta u Novom Sadu, Predrag Milošević ima višegodišnje iskustvo (preko 12 godina) u bankarstvu i na finansijskom tržištu u Srbiji. Pre Ilirike DZU, Predrag Milošević je radio u Vojvođanskoj banci koja je služila najveći broj investitora na srpskom tržištu. Od 2003. godine počinje da radi u službi kastodi poslova, a 2007. preuzima službu kao direktor i odgovorno lice "kastodi banke" u radu sa društvima za upravljanje investicionim fondovima, što predstavlja početak rada sa investicionim fondovima. Poseduje izuzetno iskustvo sa hartijama od vrednosti i doprineo je razvoju tržišta kapitala u Srbiji putem unapređenja kastodi usluga u banci, stvarajući povoljniju klimu za investiranje. Učestvovao je u mnogim radnim telima za izmenu regulative. Od 2013. godine se bavio prodajom kastodi usluga, ostvarajući zavidne rezultate. Zahvaljujući njegovom timu i njemu, US Global Custodian magazin rangira ovu banku, prema oceni profesionalnih klijenata, za najbolju „kastodi banku“ u Srbiji od 2012-2014. godine. Broj Rešenja Komisije o davanju saglasnosti na imenovanje člana uprave: 5/0-36-2400/4-15 od 17.07.2015. godine.

Broj Rešenja Komisije o davanju saglasnosti na imenovanje člana uprave: 5/0-36-2400/4-15 od 17.07.2015. godine.

Članovi nadzornog odbora

Igor Štemberger
Predsednik Nadzornog odbora - diplomirani pravnik Pravnog fakulteta u Ljubljani. Od 1994. godine poseduje licencu slovenačke Agencije za trgovinu vrednosnih papira za obavljanje poslova berzanskog posredovanja. Sredinom 1995. godine osnovao je brokersko dilersko društvo ILIRIKA BPH d.d. gde obavlja funkciju predsednika uprave. ILIRIKA BPH d.d. prva je brokerska kuća u ovom delu Evrope koja je član Deutche Borse AG. G-din Štemberger je osnivač regionalne grupacije ILIRIKA koja je prisutna više od 20 godina u segmentima brokerskog poslovanja i investicionih fondova na slovenačkom, hrvatskom, makedonskom, srpskom i rumunskom tržištu kapitala. Pored toga, g-din Štemberger je predsednik uprave Fondacije ILIRIKA i osnivač društava ILIRIKA Fintrade d.o.o. i ILIRIKA Zavarovanje d.o.o. Bio je predsednik Upravnog odbora društva ILIRIKA Investments a.d., Beograd, Srbija do početka 2006. godine.

Broj Rešenja Komisije o davanju saglasnosti na imenovanje članova uprave: 5/0-36-46/5-17 od 10.02.2017. godine.


Luka Leskovšek
Član nadzornog odbora – diplomirani ekonomista Ekonomskog fakulteta u Ljubljani, poseduje licencu portfolio menadžera izdatu od strane slovenačke Komisije za hartije od vrednosti. U ILIRIKA d.d., Ljubljana je angažovan kao rukovodilac odeljenja portfolio menadžmenta od januara 2017. Prethodno iskustvo sticao je u Hypo Alpe Adria Bank gde je počeo kao rukovodilac odeljenja portfolio menadžmenta a onda bio unapređen u rukovodioca odeljenja investicioonog bankarstva. Od 2012. godine bio je odgovoran za celokupno poslovanje odeljenja portfolio menadžmenta od investiranja, rizika, prodaje i marketinga do razvoja proizvoda i finansija.

Broj Rešenja Komisije o davanju saglasnosti na imenovanje članova uprave broj 5/0-36-2962/5-17 od 11.08.2017. godine.


Jure Klepec
Član nadzornog odbora – diplomirani ekonomista Ekonomskog fakulteta u Ljubljani. U ILIRIKA DZU d.o.o. Ljubljana, društvu za upravljanje investicionim fondovima je angažovan kao član uprave od novembra 2016. godine. U periodu od 2000. do 2010. godine je bio član uprave brokerske kuće Medvešek Pušnik d.d, koja u to vreme postaje jedna od najvećih brokerskih kuća u Sloveniji. Od osnivanja Medvešek Pušnik društva za upravljanje investicionim fondovima 2003. godine pa do 2010. godine bio je na poziciji potpredsednika i predsednika nadzornog odbora društva. Bio je izvršni direktor brokerskog društva Alta Invest d.d. Ljubljana u periodu 2010-2012. godine, kao i društva Alta IB koje se unutar Alta grupe bavilo M&A transakcijama i poslovima investicionog bankarstva. Od kraja 2013. godine je bio zaposlen u brokerskom društvu ILIRIKA BPH d.d. na M&A poslovima.

Broj Rešenja Komisije o davanju saglasnosti na imenovanje članova uprave: 5/0-36-46/5-17 od 10.02.2017. godine.

Lična karta

Lična karta


Naziv ILIRIKA DZU, društvo za upravljanje investicionim fondovima, a.d., Beograd
Sedište Knez Mihailova 11-15/V, Beograd
Telefon + 381 11 330 10 79
Telefaks + 381 11 330 10 70
E-pošta info-fond@ilirika.rs
Radno vreme 8:30 do 17:00
Godina osnivanja 2007
Broj zaposlenih 5
PIB 105191747
MB 20338407
Osnovni kapital 150.120.000,00 RSD
Generalni direktor Predrag Milošević
Tekući računi Unicredit Bank Srbija ad: 170-0030015889005-07
Osnovna delatnost Upravljanje investicionim fondovima


Rešenje o davanju dozvole za upravljanje investicionim fondovima

broj 5/0-33-6452/5-07 izdato je 20.09.2007 od strane Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije.

Društvo je upisano u Registar privrednih subjekata Rešenjem Agencije za privredne registre BD 133393/20007 od 03.10.2007. godine, pod nazivom ILIRIKA DZU Društvo za upravljanje investicionim fondovima AD Beograd, Knez Mihailova 11-15/V, kao akcionarsko društvo koje nije javno.

Eksterni revizor

za DZU Ilirika AD Beograd i fondove kojima upravlja je HLB DST- Revizija doo sa sedištem u ulici Goce Delčeva 38, 11070 Novi Beograd. Br. rešenja o izdavanju dozvole za obavljanje poslova revizije je 5/1-06-011/99-002 dana 14.12.1999. godine dobijena od strane Saveznog ministarstva za finansije Savezne Republike Jugoslavije, nakon razdruživanja Republike Srbije od Republike Crne Gore dobijena je dozvola 15. aprila 2008. godine za obavljanje poslova revizije pod brojem 023-02-00115/2008-16 od Ministarstva finansija Republike Srbije. Društvo je 3. maja 2007. godine upisano u registar Komore ovlašćenih revizora Srbije

Brokersko-dilersko društvo

sa kojim je Društvo zaključilo ugovor o posredovanju u kupoprodaji hartija od vrednosti koje čine imovinu fonda: Ilirika Investments a.d. Beograd, Knez Mihailova 11-15/V Broj i datum rešenja Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije o izdavanju dozvole za obavljanje delatnosti investicionog društva: 5/0 -03 2025/6-12 od 02.07.2012. godine Datum zaključenja ugovora: 11.07.2012. godine

Dokumenti društva

Statut
Pravila poslovanja (Rešenje Komisije za hartije od vrednosti o davanju saglasnosti na opšta akta Društva br. 5/0-35-241/4-15 od 26.02.2015.godine)
Neophodna dokumentacija za pristupanje fondovima
Prigovori

Zakonska regulativa

Pravilnik o uslovima za obavljanje delatnosti društva za upravljanje investicionim fondovima
Pravilnik o investicionim fondovima
Zakon o izmenama i dopunama zakona o investicionim fondovima
Zakon o investicionim fondovima
Zakon o tržištu kapitala
Zakon o privrednim društvima
Zakon o porezu na dobit pravnih lica
Zakon o porezu na dohodak građana

Finansijski izveštaji

2018 godina
Revizorski izveštaj Ilirika DZU 2018

2017 godina
Revizorski izveštaj Ilirika DZU 2017

2016 godina
Revizorski izvestaj Ilirika DZU 2016
Godišnji izveštaj o poslovanju Ilirika DZU 2016
Godišnji finansijski izveštaj sa napomenama Ilirika DZU 2016
Finansijski izvestaj sa izvestajem revizora TRIUMPH 2016
Finansijski izvestaj sa izvestajem revizora Ilirika DYNAMIC 2016
Finansijski izvestaj sa izvestajem revizora Ilirika CASH EURO 2016
Finansijski izvestaj sa izvestajem revizora Ilirika CASH DINAR 2016
Finansijski izvestaj sa izvestajem revizora Ilirika BALANCED 2016
Polugodišnji finansijski izveštaj 2016 - Ilirika Balanced
Napomene uz polugodišnji finansijski izveštaj 2016 - Ilirika Balanced
Polugodišnji finansijski izveštaj 2016 - Ilirika Cash Dinar
Napomene uz polugodišnji finansijski izveštaj 2016 - Ilirika Cash Dinar
Polugodišnji finansijski izveštaj 2016 - Ilirika Cash Euro
Napomene uz polugodišnji finansijski izveštaj 2016 - Ilirika Cash Euro
Polugodišnji finansijski izveštaj 2016 - Ilirika Dynamic
Napomene uz polugodišnji finansijski izveštaj 2016 - Ilirika Dynamic
Polugodišnji finansijski izveštaj 2016 - Triumph
Napomene uz polugodišnji finansijski izveštaj 2016 - Triumph

2015 godina
Godišnji izveštaj o poslovanju Ilirika DZU 2015
Finansijski izveštaj Ilirika DZU 2015
Napomene Ilirika DZU 2015
Revizorski izveštaj Ilirika DZU 2015
Finansijski izveštaj Ilirika Balanced 2015
Napomene Ilirika Balanced 2015
Revizorski izveštaj Ilirika Balanced 2015
Finansijski izveštaj Ilirika Cash Dinar 2015
Napomene Ilirika Cash Dinar 2015
Revizorski izveštaj Ilirika Cash Dinar 2015
Finansijski izveštaj Ilirika Cash Euro 2015
Napomene Ilirika Cash Euro 2015
Revizorski izveštaj Ilirika Cash Euro 2015
Finansijski izveštaj Ilirika Dynamic 2015
Napomene Ilirika Dynamic 2015
Revizorski izveštaj Ilirika Dynamic 2015
Finansijski izveštaj Triumph 2015
Napomene Triumph 2015
Revizorski izveštaj Triumph 2015
Polugodišnji finansijski izveštaj 2015 - Ilirika Balanced
Napomene uz polugodišnji finansijski izveštaj 2015- Ilirika Balanced
Polugodišnji finansijski izveštaj 2015 - Ilirika Cash Dinar
Napomene uz polugodišnji finansijski izveštaj 2015- Ilirika Cash Dinar
Polugodišnji finansijski izveštaj 2015 - Ilirika Cash Euro
Napomene uz polugodišnji finansijski izveštaj 2015 - Ilirika Cash Euro
Polugodišnji finansijski izveštaj 2015 - Ilirika Dynamic
Napomene uz polugodišnji finansijski izveštaj 2015 - Ilirika Dynamic
Polugodišnji finansijski izveštaj 2015 - Triumph
Napomene uz polugodišnji finansijski izveštaj 2015 - Triumph

2014 godina
Godišnji izveštaj o poslovanju Ilirika DZU 2014
Finansijski izveštaj Ilirika DZU 2014
Napomene Ilirika DZU 2014
Revizorski izveštaj Ilirika DZU 2014
Finansijski izveštaj Ilirika Balanced 2014
Napomene Ilirika Balanced 2014
Revizorski izveštaj Ilirika Balanced 2014
Finansijski izveštaj Ilirika Cash Dinar 2014
Napomene Ilirika Cash Dinar 2014
Revizorski izveštaj Ilirika Cash Dinar 2014
Finansijski izveštaj Ilirika Cash Euro 2014
Napomene Ilirika Cash Euro 2014
Revizorski izveštaj Ilirika Cash Euro 2014
Finansijski izveštaj Ilirika Dynamic 2014
Napomene Ilirika Dynamic 2014
Revizorski izveštaj Ilirika Dynamic 2014
Finansijski izveštaj Triumph 2014
Napomene Triumph 2014
Revizorski izveštaj Triumph 2014

2013 godina
Finansijski izveštaj Ilirika DZU 2013
Napomene DZU 2013
Revizorski izveštaj DZU 2013
Revizorski izveštaj DZU 2013
Finansijski izveštaj Ilirika Balanced 2013
Napomene Ilirika Balanced 2013
Revizorski izveštaj Ilirika Balanced 2013
Finansijski izveštaj Ilirika Cash Dinar 2013
Napomene Ilirika Cash Dinar 2013
Revizorski izveštaj Ilirika Cash Dinar 2013
Finansijski izveštaj Ilirika Cash Euro 2013
Napomene Ilirika Cash Euro 2013
Finansijski izveštaj Ilirika Dynamic 2013
Napomene Ilirika Dynamic 2013
Revizorski izveštaj Ilirika Dynamic 2013
Finansijski izveštaj Triumph 2013
Napomene Triumph 2013
Revizorski izveštaj Triumph 2013

2012 godina
Finansijksi izveštaj Triumph 2012
Napomene TRIUMPH
Revizorski izveštaj Triumph 2012
Finansijski izveštaj Dynamic 2012
Napomene Ilirika DYNAMIC
Revizorski izveštaj Ilirika Dynamic 2012
Finansijski izveštaj DZU 2012
Napomene Ilirika DZU
Revizorski izveštaj DZU 2012
Finansijski izveštaj Ilirika Cash 2012
Napomene Ilirika Cash
Finansijski izveštaj Ilirika Euro 2012
Napomene Ilirika Euro
Revizorski izveštaj Ilirika Euro 2012
Finansijski izveštaj Ilirika Global 2012
Napomene Ilirika GLOBAL
Revizorski izveštaj Ilirika Global 2012
Finansijski izveštaj Ilirika Gold 2012
Napomene Ilirika GOLD
Revizorski izveštaj Ilirika Gold 2012
Finansijski izveštaj Ilirika Plus 2012
Napomene Ilirika PLUS
Revizorski izveštaj Ilirika Plus 2012
Finansijski izveštaj Triumph Balanced 2012
Napomene Triumph Balance
Revizorski izveštaj Trumph Balance 2012

2011 godina
2011 Napomene uz finansijske izveštaje - Ilirika Gold
2011 Godišnji finansijski izveštaji - Ilirika Gold
2011 Napomene uz finansijske izveštaje - Delta Dynamic
2011 Godišnji finansijski izveštaji - Delta Dynamic
2011 Napomene uz finansijske izveštaje - Delta Plus
2011 Godišnji finansijski izveštaji - Delta Plus
2011 Napomene uz finansijske izveštaje - Ilirika Global
2011 Godišnji finansijski izveštaji - Ilirika Global
2011 Napomene uz finansijske izveštaje - Fima Novac
2011 Godišnji finansijski izveštaji - Fima Novac
2011 Godišnji izveštaj eksternog revizora - Ilirika DZU
2011 Napomene uz finansijske izveštaje - Ilirika DZU
2011 Godišnji finansijski izveštaji - Ilirika DZU

2010 godina
FINANSIJSKI ZVEŠTAJ 2010
FINANSIJSKI ZVEŠTAJ 2010a
DU - Napomene 31.12.2010
OIF- Napomene ILIRIKA GLOBAL fond 31 12 2010
OIF-(4) Izvestaj o promenama neto imovine.31.12.2010
OIF-(5) Izvestaj o promeni broja IJ 31.12.2010
OIF-(6) Izvestaj o strukturi imovine.31.12.2010
OIF-(7) Izvestaj o strukturi ulaganja.31.12.2010
OIF-(8) Izvestaj o realizovanim dobicima.31.12.2010
OIF-(9) Izvestaj o nerealizovanim dobicima.31.12.2010
Finansijski izveštaj - ILIRIKA DZU za period 01.01. do 30.06.2010.
Napomene uz finansijske izveštaje - ILIRIKA DZU za period 01.01. do 30.06.2010.
Izveštaj sa mišljenjem o reviziji finansijskih izveštaja - ILIRIKA DZU za period 01.01. do 30.06.2010.

2009 godina
Finansijski izveštaj - DZU za period od 01.01. do 31.12.2009.
Napomene uz finansijski izveštaj - DZU za period od 01.01. do 31.12.2009.
Finansijski izveštaj - DZU za period od 01.01. do 31.06.2009
Napomene uz finansijske izveštaje - DZU za period od 01.01. do 31.06.2009. godine
Izveštaj sa mišljenjem o reviziji finansijskih izveštaja za period od 01.01. do 31.06.2009. godine

2008 godina
Finansijski izveštaj - DZU ( za 2008. godinu )
Napomene uz finansijske izveštaje - DZU ( za 2008. godinu )
Mišljenje revizora - DZU ( za 2008. godinu )
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja - DZU ( za 2008. godinu )
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za period od 01.01. do 30.06.2008. godine - ILIRIKA DZU

2007 godina
Finansijski izveštaj ILIRIKA DZU 2007
Izveštaj revizora ILIRIKA DZU Beograd 2007
Napomene uz finansijske izveštaje ILIRIKA DZU 2007
Finansijski_izvestaji_Fond Ilirika JIE 2007
Izveštaj revizora Fond Ilirika JIE 2007
Napomene uz finansijski_izvestaj Fond Ilirika JIE 2007
Akcionari društva

Većinski akcionar (86,35 %) Društva za upravljanje investicionim fondovima ILIRIKA DZU a.d. Beograd je ILIRIKA svetovanje, poslovno svetovanje, d.o.o. sa sedištem u Republici Sloveniji, Slovenska cesta 54/A, 1000 Ljubljana, matični broj 5319200000.

Saglasnost za sticanje kvalifikovanog učešća u Društvu za upravljanje sadržana je u Rešenju Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije Broj 5/0-33-6452/5-07 od 20. 9. 2007. godine.

Manjinski akcionar (13,65 %) Društva za upravljanje investicionim fondovima ILIRIKA DZU a.d. Beograd je ILIRIKA FINTRADE d.o.o. sa sedištem u Republici Sloveniji, Trdinova ulica 3, 1000 Ljubljana, matični broj 5334233000..

Saglasnost za sticanje kvalifikovanog učešća u Društvu za upravljanje sadržana je u Rešenju Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije Broj 5/0-37-3094/7-11 od 7. 10. 2011. godine.
Javne objave

2019
Obavestenje o izmenama prospekata fondova
Obaveštenje o promeni Direktora Ilirika DZU ad Beograd
Objava prinosa fondova ILIRIKA DZU za I kvartal 2019
Obaveštenje o promeni platnih računa za fondove - počev od 26.04.2019
Odluka o prekidu obustave kupovine i prodaje investicionih jedinica Ilirika Cash DInar Fonda
Odluka o obustavi kupovine i otkupa investicionih jedinica Ilirika Cash Dinar Fond

2018
Objava prinosa fondova ILIRIKA DZU za IV kvartal 2018
Obaveštenje radno vreme za praznike
Odluka o izboru eksternog revizora za 2019. godinu
Objava prinosa fondova ILIRIKA DZU za III kvartal 2018
Objava prinosa fondova ILIRIKA DZU za II kvartal 2018
Obavestenje o izmenama prospekata fondova
Objava prinosa fondova ILIRIKA DZU za I kvartal 2018
Odluka o ukidanju naknade za osiguravajuća društva

2017
Odluka o promeni iznosa naknada
Odluka o ukidanju naknada Ilirika Balanced
Odluka o ukidanju naknada Ilirika Dynamic
Objava prinosa fondova ILIRIKA DZU za IV kvartal 2017
Obavestenje o promeni portfolio menadžera
Odluka o izboru eksternog revizora za 2018. godinu
Obaveštenje VEP
Оbjava prinosa fondova ILIRIKA DZU za III kvartal 2017
Obavestenje o izmenama prospekata fondova
Obavestenje o promeni portfolio menadžera
Оbjava prinosa fondova ILIRIKA DZU za II kvartal 2017
Obavestenje o izmenama prospekata fondova
Odluka o ukidanju naknada Ilirika Balanced
Odluka o ukidanju naknada Ilirika Dynamic
Objava prinosa fondova ILIRIKA DZU za I kvartal 2017
Obvestenje VEP

2016
Objava prinosa fondova ILIRIKA DZU za IV kvartal 2016. godine
Objava prinosa fondova ILIRIKA DZU za IV kvartal 2016. godine
Odluka o izboru eksternog revizora za 2017. godinu
Objava prinosa fondova ILIRIKA DZU za III kvartal 2016. godine
Objava prinosa fondova ILIRIKA DZU za II kvartal 2016. godine
Obaveštenje o promeni portfolio menadžera
Odluka o izmeni upravljacke naknade Ilirika Cash Euro
Odluka o izmeni upravljacke naknade Ilirika Balanced
Objava prinosa fondova ILIRIKA DZU za I kvartal 2016
Obaveštenje o radnom vremenu na 06.01.2016.

2015
Objava prinosa ILIRIKA DZU fondova za IV kvartal 2015. godine
Odluka o ukidanju naknada za kupovinu/otkup investicionih jedinica od 1.1.2016.
Obaveštenje o radnom vremenu 31.12.2015.
Odluka o izboru eksternog revizora za 2016. godinu
Objava prinosa ILIRIKA DZU fondova za III kvartal 2015. godine
Obaveštenje o izmeni Direktora
Objava prinosa ILIRIKA DZU fondova za II kvartal 2015. godine
Odluka o ukidanju naknada za kupovinu i prodaju investicionih jedinica od 30.06.2015.
Objava prinosa ILIRIKA DZU fondova za I kvartal 2015. godine
Odluka o izboru eksternog revizora za 2015. godinu
Objava prinosa ILIRIKA DZU fondova za IV kvartal 2014. godine

2014
Odluka o ukidanju naknada za kupovinu i prodaju investicionih jedinica
Objava prinosa ILIRKA DZU fondova za III kvartal 2014. godine
Promena portfolio menadžera
Objava prinosa ILIRIKA DZU fondova za II kvartal 2014. godine
Odluka o ukidanju naknada za kupovinu i prodaju investicionih jedinica
Obaveštenje
Objava prinosa fondova Ilirike DZU za I kvartal 2014. godine
Objava prinosa fondova Ilirike DZU za I kvartal 2014. godine
Odluka o ukidanju naknada za kupovinu i prodaju investicionih jedinica

2013
Objava prinosa fondova Ilirike DZU za IV kvartal 2013
Akcija! Bez ulazne provizije do 31.01.2014. godine
Obaveštenje- Portfolio menadžer
Objava prinosa fondova Ilirike DZU za III kvartal 2013
Obaveštenje o spajanju fonda Ilirika Dynamic
Obaveštenje o spajanju fonda Ilirika Global
Obaveštenje o spajanju fonda Ilirika Gold
Odluka o ukidanju naknada za kupovinu i prodaju investicionih jedinica
Obavestenje o promeni radnog vremena
Obaveštenje o spajanju Ilirika Balanced
Obaveštenje o spajanju Ilirika Plus
Obaveštenje o spajanju Ilirika Triumph
Obaveštenje o spajanju- Ilirika Cash DInar
Obaveštenje o spajanju- Ilirika Cash
Obaveštenje o spajanju- Ilirika Cash Euro
Obaveštenje o spajanju- Ilirika Euro
Objava prinosa fondova Ilirike DZU za II kvartal 2013
Promena portfolio menadžera
Odluka o promeni imena fondova
Objava prinosa fondova Ilirike DZU za I kvartal 2013
Objava prinosa fondova Ilirike DZU za IV kvartal 2012

2012
Odluka o promeni imena fonda Citadel Novčani
Objava prinosa fondova Ilirike DZU za III kvartal 2012
Obaveštenje članovima
Objava prinosa fondova Ilirike DZU za II kvartal 2012
Odluka o promeni imena fondova
Obaveštenje o promeni radnog vremena
Objava prinosa fondova Ilirike DZU za I kvartal 2012
Obaveštenje o promeni računa Fima Novac
Objava prinosa fondova Ilirike DZU za IV kvartal 2011

2011
Obaveštenje o preuzimanju fonda Fima Novac
03.10.2011. Objava prinosa fonda Delta DYNAMIC za III kvartal 2011
03.10.2011. Objava prinosa fonda Ilirika GLOBAL za III kvartal 2011
01.07.2011. Objava prinosa fonda Ilirika GLOBAL za poslednjih 12 meseci
01.07.2011. Objava prinosa fonda Delta PLUS za poslednjih 12 meseci
01.07.2011. Objava prinosa fonda Delta DYNAMIC za poslednjih 12 meseci
16.6.2011 Ilirika preuzela Deltine fondove
01.04,2011 Objava prinosa za prvi kvartal 2011
24.1.2011. Obavestenje o upisu u registar investicionih fondova
04.01.2011. Objava prinosa fonda ILIRIKA GLOBAL za poslednjih 12 meseci

2010
31.12.2010. Radno vreme za praznike
27.10.2010. Prezentacija prvog sektorskog fonda u Srbiji - ILIRIKA GOLD
22.10.2010. Javni poziv - ILIRIKA GOLD
06.10.2010. Saopstenje za javnost: Prvi sektorski fond ILIRIKA GOLD
04.10.2010. Prinos fonda ILIRIKA GLOBAL za Q3 2010.
17.09.2010. NOVO: Izmena naziva i investicione politike Fonda
05.07.2010. Prinos fonda ILIRIKA JIE za drugi kvartal poslednjih godinu dana poslovanja
29.04.2010. Radno vreme za praznik
29.04.2010. Objava vrednosti investicione jedinice i neto imovine fonda ILIRIKA JIE u dnevnom listu Privredni Pregled
06.04.2010. Prinos fonda ILIRIKA JIE za prvi kvartal poslednjih godinu dana poslovanja
30.03.2010. Radno vreme u toku Uskršnjih praznika
17.03.2010. Ulaganje u investicione fondove prema Vasoj meri
23.02.2010. Novi vid ulaganja u investicione fondove - ILIRIKA Štednja Plus
01.02.2010. ILIRIKA DZU: Budite naš Posrednik
12.01.2010. BELEXsentiment: Komentar Miluna Trivunca, portfolio menadžera fonda ILIRIKA Jugoistočna Evropa (JIE)
05.01.2010. Objava prinosa fonda ILIRIKA JIE za poslednjih 12 meseci

2009
30.12.2009. Radno vreme za praznike
2.11.2009. Tražimo posrednike u prodaji investicionih jedinica
5.10.2009. Prinos fonda ILIRIKA JIE za treći kvartal poslednjih godinu dana poslovanja
18.9.2009. Rešenje Komisije za hartije od vrednosti o davanju saglasnosti na izmene prospekta otvorenog investicionog fonda ILIRIKA JIE
2.9.2009. Prelazak na novi domen
3.7.2009. Prinos fonda ILIRIKA JIE za drugi kvartal poslednjih godinu dana poslovanja
1.7.2009. Rešenje Komisije za hartije od vrednosti o davanju saglasnosti na opšta akta Društva za upravljanje investicionim fondovima
30.6.2009. Od 01.07.2009 vrednost investicione jedinice fonda ILIRIKA JIE biće objavljivana u dnevnom listu Večernje novosti.
08.06.2009. ILIRIKA DZU Vas poziva: Dodjite da se upoznamo!
11.5.2009. Novi prečišćen prospekt fonda ILIRIKA JIE
28.4.2009.Radno vreme za praznik rada
15.4.2009. Radno vreme za praznike
13.04.2009. Zbog proširenja obima svojih aktivnosti ILIRIKA DZU raspisuje konkurs za poziciju: Savetnik za ulaganje u investicione fondove
02.04.2009. Nova Uredba o ulaganju imovine i zaduživanju društva za upravljanje investicionim fondovima i investicionih fondova u uslovima poremećaja na finansijskom tržištu
01.04.2009. Prinos za prvi kvartal poslednjih godinu dana poslovanja
27.03.2009. Metodologija saopštenje

2008
08.09.2008. Fond ILIRIKA JIE od septembra i na Bloomberg-u
08.08.2008. Jedinice investicionog fonda ILIRIKA Jugoistočna Evropa (JIE) dostupne u filijalama Čačanske banke
Od 01.09.2008 vrednost investicione jedinice fonda ILIRIKA JIE biće objavljivana u dnevnom listu Politika
30.07.2008. Od 1.avgusta jedinice Investicionog fonda ILIRIKAJugoistočna Evropa (JIE) u ekspoziturama Agrobanke
08.07.2008. Rezultat poslovanja fonda ILIRIKA JIE u prvih šest meseci 2008. godine
02.06.2008. Jedinice investicionog fonda ILIRIKA Jugoistočna Evropa (JIE) dostupne i u filijalama Findomestic Banke
04.05.2008. Seminari o investicionim fondovima u saradnji sa Privrednom komorom Srbije
08.04.2008. Investicioni fond ILIRIKA JIE uspešno nastavlja sa radom
04.03.2008. Moj-fond, novi sajt za praćenje vrednosti investicionih jedinica
28.02.2008. Saradnja sa Unijom poslodavaca Srbije


Potrebna vam je pomoć ili dodatne informacije? Pozovite nas na 011 330 10 00 ili nam pišite na info@ilirika.rs.