Kolačići

Ova internet stranica upotrebljava kolačiće radi prikupljanja podataka o posetama. Izaberite opciju »Nastavi« ili na ovom linku isključite upotrebu kolačića. Nastavi
  RS  
ILIRIKA web stranice
ILIRIKA Beograd, SRB
SRpski
ILIRIKA Ljubljana, SLO
Slovenščina English Deutsch Italiano Français русский 仲文 zhongweg
ILIRIKA Skopje, MKD
MAKEDONSKI

Vršilac usluge  

Vršilac usluge portfolio menadžmenta je
ILIRIKA d.d., Slovenska cesta 54a, Ljubljana Slovenija, koja uspešno pruža uslugu individualnog portfolio menadžmenta za klijente više od 20 godina.

Investicione politike fondovaILIRIKA Cash Dinar

Investicioni cilj fonda ILIRIKA Cash Dinar

Otvoreni investicioni fond ILIRIKA Cash Dinar kao fond očuvanja vrednosti namenjen je fizičkim i pravnim, domaćim i stranim licima, koji žele aktivno da upravljaju svojom imovinom i koji teže kvalitetnoj diversifikaciji svojih portfelja, ali i onima koji ga smatraju adekvatnim instrumentom štednje.

Iz aspekta pružaoca usluga na finansijskom tržištu, osnovni cilj Fonda ILIRIKA Cash Dinar sastoji se u želji da se klijentima Društva za upravljanje i članovima Fonda omogući:

 • Posredno ulaganje u instrumente tržišta novca s ciljem ostvarivanja stabilnog prinosa na ulaganje bez unapred utvrđenog očekivanog roka ulaganja (dospeća)
 • Posredno ulaganje u dužničke hartije od vrednosti (primarno izdate od strane Republike Srbije ili uz garancije Republike Srbije) uz manje troškove ulaganja
 • Likvidnost, odnosno konstantnu mogućnost unovčenja uloženih sredstava, bez uticaja na ostvareni prinos, i dodatnu diversifikaciju portfelja
 • Stručnost, znanje i iskustvo investicionog tima, te tradicija i ugled kao garancija kvaliteta usluge i posvećenosti klijentu

ILIRIKA Cash Dinar je investicioni fond čija je investiciona politika zasnovana na investiranju u visoko diversifikovani portfolio dužničkih instrumenata sa kratkim rokovima dospeća.

Ovakva investiciona politika je u skladu sa glavnim investicionim ciljem, a to je siguran plasman prikupljenih sredstva te održavanje visokog stepena likvidnosti uloga članova, uz što veću profitabilnost ulaganja. U skladu sa tim, svakoj pojedinačnoj investiciji će se pristupati prvobitno sa gledišta sigurnosti ulaganja i rejtinga druge ugovorne strane i/ili izdavaoca, a tek potom prinosa.

Pri kupovini dužničkih hartija od vrednosti, Društvo će, po pravilu, imati „zaštitnu marginu“, odnosno unapred određen stav u kom rasponu cene/prinosa i koje ročnosti hartije od vrednosti treba kupovati i prodavati, starajući se da se investira uvek po razumnim uslovima.


ILIRIKA Cash Euro

Investicioni cilj fonda Cash Euro

Osnovni ciljevi investicione politike otvorenog investicionog fonda očuvanja vrednosti ILIRIKA Cash Euro su:

 • siguran plasman prikupljenih sredstva u novčane depozite i dužničke hartije od vrednosti čiji je emitent Republika Srbija, odnosno Narodna banka Srbije, kao i druge instrumente tržišta novca koji su denominirani u EUR.
 • održavanje visokog stepena likvidnosti uloga članova Fonda, jer su članovima Fonda sredstva svakodnevno dostupna za povlačenje na T+1.

Vrednost neto imovine fonda i vrednost investicione jedinice će pored dinarske vrednosti, biti izražena u EUR-ima kao dominantnoj valuti ulaganja, prema srednjem kursu NBS.

Investiciona politika ILIRIKA Cash Euro fonda će biti usmerena ka pretežnom ulaganju u instrumente tržišta novca, odnosno novčane depozite, denominirane u EUR, s obzirom da je u pitanju novčani fond, čija je vrednost investicione jedinice izražena u EUR.

Investiciona politika predstavlja skup različitih investicionih, ekonomskih, administrativnih odluka i mera koje Društvo preduzima u cilju povećanja ukupnog prinosa u korist članova Fonda. Fond će voditi aktivnu politiku investiranja i upravljanja portfoliom u skladu sa investicionim ciljem i politikom, pridržavajući se sledećih načela investiranja:

 • načela sigurnosti imovine fonda
 • načela diversifikacije portfolija
 • načela održavanja odgovarajuće likvidnosti
 • načela kontrole i smanjenja rizikaILIRIKA Balanced

Investicioni cilj fonda ILIRIKA Balanced

Osnovni cilj otvorenog investicionog fonda ILIRIKA Balanced je da se uz ostvarivanje kapitalnih dobitaka, dividendi, kamata i drugih vrsta prihoda, održavanjem kvalitetne strukture imovine fonda i profesionalnim upravljanjem investicionim fondom postigne stabilan rast vrednosti imovine fonda i investicione jedinice u dužem vremenskom periodu.

Ovakva vrsta fondova (balansirani fond) koju karakteriše balansirano investiranje u akcije akcionarskih društava, dužničke hartije od vrednosti i depozite po pravilu nosi umeren potencijal za više prinose ali i manji stepen rizika od fondova koji pretežno ulažu u vlasničke hartije od vrednosti (akcije). Zahvaljujući diversifikaciji rizik je po pravilu znatno niži nego u slučaju individualnog ulaganja u manji broj pojedinačnih akcija.

Prilikom investiranja imovine u dužničke hartije od vrednosti i depozite pažnja će se posebno obratiti na kreditni i kamatni rizik. Obzirom da će određeni deo imovine biti investiran u akcije, Društvo će prilikom konkretnih investicija u određene akcije naročito voditi računa o sledećim aspektima ulaganja: stanje i potencijal rasta u pojedinim sektorima/privrednim granama kvantitativne i kvalitativne analize tržišta kapitala fundamentalne pokazatelje kompanija


ILIRIKA Dynamic

Investicioni cilj fonda ILIRIKA DYNAMIC

Osnovni cilj je da se dobro strukturiranom imovinom fonda i profesionalnim upravljanjem fondom postigne visoka stopa prinosa, visok rast vrednosti neto imovine i investicione jedinice.

Vrednost imovine fonda će se povećavati kapitalnim dobicima, dividendama, kamatama i drugim vrstama prihoda. " ILIRIKA Dynamic" otvoreni fond rasta vrednosti imovine namenjen je fizičkim, pravnim, domaćim i stranim licima, odnosno svima onima kojima je u interesu prihvatanje višeg nivoa rizika i postizanje diversifikacije portfolija, u skladu sa odredbama Zakona o investicionim fondovima.

Merilo za ocenjivanje uspeha fonda je rast neto vrednosti investicione jedinice " ILIRIKA Dynamic” fonda i poređenje tog uspeha sa rastom vrednosti investicionih jedinica ostalih fondova rasta vrednosti imovine na srpskom tržištu, kao i kretanjem indeksa na Beogradskoj i drugim berzama.

Investiciona politika fonda ILIRIKA DYNAMIC

Investiciona politika fonda opredeljuje tip hartija, sektore i regiju investiranja, a uz to i njihovu alokaciju u skladu sa merama rizika. Investicione odluke se donose na osnovu fundamentalnih i tehničkih analiza kao i analiza likvidnosti, rizika pojedinačnih hartija od vrednosti i celokupnog portfolija.

Pre donošenja investicione odluke vrši se simulacija uticaja kupovine na ukupan fond radi proveravanja ograničenja investiranja. Nakon izvršenih simulacija utvrđuje se investiciona odluka po veličini i strategiji ulaganja. Investicioni odbor redovno razmatra ciljeve ulaganja, sprovođenje investicione strategije fonda u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o investicionim fondovima, Pravilnikom o uslovima za obavljanje delatnosti društva za upravljanje investicionim fondovima, i odlukama Narodne banke Srbije, i ukoliko je potrebno, blagovremeno vrši izmene.

Načela investiranja " ILIRIKA Dynamic” fonda su načelo sigurnosti, načelo diversifikacije portfolija, načelo održavanja likvidnosti, i ostala načela u funkciji disperzije rizika. " ILIRIKA DZU“ a.d. Beograd društvo za upravljanje investicionim fondovima nastojaće da upravljanjem sredstvima fonda članovima " ILIRIKA Dynamic” fonda obezbedi dugoročnu sigurnost i optimalni rast u odnosu na preuzeti rizik.

Kriterijumi za obrazovanje i diversifikaciju portfolija hartija od vrednosti

imovina investicionog fonda mora se ulagati u skladu sa ograničenjima ulaganja predviđenih Zakonom o investicionim fondovima, podzakonskim aktima i prospektom investicionog fonda. Fond rasta vrednosti imovine ulaže najmanje 75% svoje imovine u vlasničke hartije od vrednosti koje izdaju:

1. akcionarska društva sa sedištem u Republici, kojima se trguje na organizovanom tržištu u Republici;

2. strana akcionarska društva, kojima se trguje na organizovanom tržištu u Republici;

3. akcionarska društva sa sedištem u državama članicama EU, OECD-a, odnosno susednim državama, kojima se trguje na organizovanim tržištima u tim zemljama.


Na ulaganja imovine Fonda, primenjuju se sledeća ograničenja:

1. u inostranstvu se može ulagati samo u likvidne hartije od vrednosti kojima se redovno trguje na organizovanom tržištu u državama članicama EU, OECD-a, odnosno susednim državama, s tim da najmanje 50% tako uloženog iznosa mora biti investirano u hartije od vrednosti kojima se trguje na listingu u navedenim državama. Navedeno ograničenje se primenjuje i na ulaganje imovine fonda u finansijske derivate kojima se trguje na organizovanom tržištu u državama članicama EU, odnosno OECD-a i to isključivo radi smanjenja investicionog rizika imovine fonda;

2. u hartije od vrednosti, odnosno finansijske derivate jednog izdavaoca ili ukupno u hartije od vrednosti, odnosno finansijske derivate dva ili više izdavalaca koji su povezana lica se ne može ulagati više od 10% imovine investicionog fonda, s tim da pri ulaganju otvoreni investicioni fond ne može steći više od 20% vlasničkog učešća, odnosno akcija sa pravom glasa jednog izdavaoca;

3. u novčane depozite u jednoj banci ili ukupno u novčane depozite u dve ili više banaka koje su povezana lica se ne može ulagati više od 20% imovine investicionog fonda. Navedeno ograničenje se ne odnosi na novčane depozite kod kastodi banke;

4. u jednu vrstu hartija od vrednosti koje izdaje Republika, Narodna banka Srbije, odnosno drugo pravno lice uz garanciju Republike se ne može ulagati više od 25% imovine investicionog fonda;

5. do 20% imovine fonda može se ulagati u investicione jedinice otvorenih fondova kojima ne upravlja isto društvo za upravljanje;

6. imovina investicionog fonda ne može se ulagati u hartije od vrednosti i druge finansijske instrumente koje izdaje:

 • društvo za upravljanje;
 • banka koja obavlja kastodi usluge za investicioni fond;
 • brokersko-dilersko društvo, odnosno ovlašćena banka koja za društvo za upravljanje obavlja poslove posredovanja u trgovanju hartijama od vrednosti;
 • akcionar društva za upravljanje;
 • fond kojim upravlja isto društvo za upravljanje;
 • povezano lice sa licima navedenim u ovoj tački.

7. Imovinom otvorenog fonda se ne mogu zauzimati kratke pozicije. Saglasno važećim propisima, u uslovima poremećaja na finansijskom tržištu fond rasta vrednosti imovine može ulagati najmanje 60% imovine u vlasničke hartije od vrednosti.


Triumph

Investiciona politika

Budući da predstavlja fond rasta vrednosti imovine, Društvo za upravljanje investicionim fondovima ILIRIKA DZU dužno je da najmanje 75 odsto imovine otvorenog investicionog fonda TRIUMPH ulaže u vlasničke hartije od vrednosti koje izdaju:

 • Akcionarska društva sa sedištem u Republici Srbiji, kojima se trguje na organizovanom tržištu u Republici;
 • Strana akcionarska društva, kojima se trguje na organizovanom tržištu u Republici;
 • Akcionarska društva sa sedištem u državama članicama EU, OECD-a, odnosno susednim državama, kojima se trguje na organizovanim tržištima u tim zemljama.

Preostalih 25 odsto imovine Fonda, Društvo ILIRIKA DZU može da ulaže u ostale vrste hartija od vrednosti, novčane depozite i finansijske derivate, a sve u skladu sa važećim Zakonom o investicionim fondovima Republike Srbije.

Šta je investiciona politika

Investiciona politika Fonda je zbir različitih ekonomskih, investicionih i administrativnih odluka i mera koje Društvo preduzima u cilju povećanja ukupnog prinosa u korist članova Fonda, a u skladu sa sledećim načelima:

 • NAČELO SIGURNOSTI IMOVINE FONDA (u strukturi portfolija fonda nalaze se hartije od vrednosti izdavalaca sa visokim kreditnim rejtingom);
 • NAČELO DIVERSIFIKACIJA PORTFOLIJA (u strukturi portfolija fonda nalaze se hartije od vrednosti koje se razlikuju prema vrsti i izdavaocima, kao i prema drugim obeležjima);
 • NAČELO ODRŽAVANJA ODGOVARAJUĆE LIKVIDNOSTI (u strukturi portfolija fonda nalaze se hartije od vrednosti koje je moguće brzo i efikasno kupiti i prodati po relativno ujednačenoj i stabilnoj ceni).

Strategiju ulaganja definiše Investicioni odbor u skladu sa investicionom politikom Društva. Investicione odluke donosi i operativno sprovodi porfolio menadžer zadužen za Fond. Investicione odluke donose se na osnovu kvalitativnih i kvantitativnih analiza tržišta kapitala, a saglasno načelima ulaganja imovine Fonda, kao na osnovu definisane strategije Investicionog odbora.