Kolačići

Ova internet stranica upotrebljava kolačiće radi prikupljanja podataka o posetama. Izaberite opciju »Nastavi« ili na ovom linku isključite upotrebu kolačića. Nastavi
  RS  
ILIRIKA web stranice
ILIRIKA Beograd, SRB
SRpski
ILIRIKA Ljubljana, SLO
Slovenščina English Deutsch Italiano Français русский 仲文 zhongweg
ILIRIKA Skopje, MKD
MAKEDONSKI

Vršilac usluge  

Vršilac usluge portfolio menadžmenta je
ILIRIKA d.d., Slovenska cesta 54a, Ljubljana Slovenija, koja uspešno pruža uslugu individualnog portfolio menadžmenta za klijente više od 20 godina.

 

 

 

Emitent – je lice koje namerava da uputi, odnosno koje upućuje javnu ponudu prilikom prve javne prodaje hartija od vrednost ili drugih finansijskih instrumenata, kao i lice koje je izdalo hartije od vrednosti ili druge finansijske instrumente.

 

Investitor – je lice koje kupuje hartije od vrednosti, izuzev pokrovitelja emisije koji kupuje hartije od vrednosti od izdavaoca radi njihove dalje distribucije putem javne ponude, kao i lice koje kupuje druge finansijske instrumente.

 

Profesionalni investitor – je lice za koje se pretpostavlja da može da proceni značaj buduće investicije u hartije od vrednosti ili druge finansijske instrumente usled vrste delatnosti koju obavlja. Profesionalni investitori u smislu Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata su:

  • banke osnovane u skladu sa odredbama zakona kojima se uređuje pravni položaj banaka,

  • osiguravajuća društva osnovana u skladu sa odredbama zakona kojima se uređuje osiguranje imovine i lica,

  • društva za upravljanje otvorenim investicionim fondovima i zatvoreni investicioni fondovi

  • penzioni fondovi osnovani u skladu sa odredbama zakona kojima se uređuje pravni položaj penzionih fondova i

  • brokersko-dilerska društva osnovana u skladu sa odredbama Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata.

Belex - jedinstveni informacioni sistem Berze –  elektronski sistem (platforma) za trgovanje Berze.

 

Kursna lista - izveštaj Berze koji sadrži podatke  o hartijama od vrednosti kojima se trgovalo tog dana, količinama, cenama i promenama cena

 

Kotirana cena - cena hartije od vrednosti objavljena u kursnoj listi Berze.

 

CFI kod - oznaka hartija od vrednosti određenog izdavaoca iz koje zakoniti imaoci tih hartija ostvaruju svoja prava, s obzirom na klasu, odnosno seriju tih hartija. CFI kod se sastoji od niza slovnih znakova kojima se identifikuju vrsta hartija od vrednosti, pojedinačna prava iz te hartije i druga bitna obeležja, na način propisan «Šifarnikom vrsta hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata».

 

ISIN broj - sastoji se od kombinacije niza slovnih znakova i brojeva, kojima se identifikuju zemlje izdavanja hartija od vrednosti, izdavalac, vrsta hartije od vrednosti i druga bitna obeležja te hartije.

 

Ovlašćena banka – je banka koja ima dozvolu Komisije za hartije od vrednosti za obavljanje delatnosti brokersko-dilerskog društva u skladu sa odredbama Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata.

 

Kastodi banka – je banka koja ima dozvolu Komisije za hartije od vrednosti za obavljanje delatnosti vođenja računa hartija od vrednosti za račun klijenata i postupanja po nalogu klijenata u vezi poslovanja hartijama od vrednosti u skladu sa odredbama Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata.

 

Nalog za kupovinu/prodaju - nalozi koje klijent - kupac i klijent - prodavac daju svojim brokerima za izvršenje kupovine, odnosno prodaje konkretne hartije od vrednosti.

 

Trgovina hartijama od vrednosti – svaka prodaja i kupovina hartija od vrednosti koja se vrši nakon njihovog izdavanja.

 

Preovlađujuća cena - cena po kojoj se ostvaruje najveći promet akcija, meren brojem akcija.

 

Zona fluktuacije - najvece dozvoljeno odstupanje cene od indikativne cene hartije od vrednosti, odnosno raspon cena u okviru kojih je dozvoljeno zakljucivanje transakcija na istom berzanskom sastanku.

 

Reperna cena - cena uspostavljena na granici zone fluktuacije po kojoj nije dozvoljeno zaključivanje transakcija.

 

Aukcijska cena - cena uspostavljena na aukciji organizovanoj po metodi «minimalna cena»

 

Indikativna cena - preovlađujuća cena, odnosno aukcijska cena, odnosno cena na zatvaranju, postignuta na prethodnom trgovanju predmetnom hartijom od vrednosti u odnosu na koju se utvrđuje zona fluktuacije. Za prvo trgovanje hartijom od vrednosti, indikativna cena se utvrđuje u skladu sa ovim Pravilima.

 

Homogenizacija je pretvaranje svih akcija iste vrste i iste klase u druge u smislu izjednačavanja različite nominalne vrednosti akcija, koja odgovara knjigovodstvenoj vrednosti, radi uvođenja u sekundarni promet akcija sa jednom nominalnom vrednošću.

 

Kliring – utvrđivanje uzajamnih obaveza i potraživanja hartija od vrednosti i novšanih sredstava između ucesnika na organizovanom trzistu po osnovu poslova sa hartijama od vrednosti.

 

Saldiranje (obračun) – izvrsenje obaveza između učesnika na organizovanom tržištu putem prenosa hartija od vrednosti i novčanih sredstava po osnovu poslova sa hartijama od vrednosti.

 

Blok trgovanje - predstavlja blok transakciju ciji je predmet hartija od vrednosti kojom se trguje na berzanskom ili slobodnom berzanskom tržištu, a koja je zakljucena van berzanskog sastanka na kome se trguje metodom preovladujuce cene ili metodom kontinuiranog trgovanja, u bilateralnom odnosu jednog kupca i jednog prodavca, a prema uslovima propisanim Pravilima poslovanja Beogradske berze a.d. Beograd.

 

Distribucija hartija od vrednosti – je prodaja hartija od vrednosti koju vrši:

  • emitent u postupku izdavanja hartija od vrednosti putem javne ponude, izuzev ako ovim zakonom nije drugačije utvrđeno i

  • pokrovitelj emisije koji je na osnovu ugovora o vršenju usluga organizovanja distribucije hartija od vrednosti sa obavezom njihovog otkupa od izdavaoca izvršio otkup hartija od vrednosti sa namerom dalje prodaje putem javne ponude.

Prospekt – dokument – lična karta firme koja sadrži podatke o poslovanju firme iz bilansa za protekle 3 godine, podatke o delatnosti, imovini, položaju na tržištu, dividendi/gubitku, mišljenje ovlašćenog revizora, podatke o emisijama akcija, većinskim vlasnicima, nominalnoj i knjigovodstvenoj vrednosti akcija itd.

Prospekt mora biti overen od ovlašćenog lica firme i dostavljen Berzi radi zakazivanja trgovanja.

 

Javna ponuda hartija od vrednosti – je ponuda upućena neodređenom krugu lica radi upisa i uplate hartija od vrednosti prilikom distribucije hartija od vrednosti, odnosno svaka ponuda za kupovinu ili prodaju hartija od vrednosti upućena prilikom trgovine hartijama od vrednosti na organizovanom trzistu.

 

Javni poziv je poziv potencijalnim kupcima preduzeća da se prijave za učešće na aukciji na berzi koja se objavljuje u sredstvima javnog informisanja.

 

Javno društvo – je pravno lice koje je izdalo hartije od vrednosti putem javne ponude na organizovanom tržištu, nad čijim poslovanjem nadzor vrši Komisija za hartije od vrednosti i koje ima obavezu da kontinuirano izveštava javnost o svom poslovanju.

 

Zatvoreno društvo – je pravno lice koje nije izdalo hartije od vrednosti putem javne ponude na osnovu Prospekta za distribuciju hartija od vrednosti, odnosno izdalo ih je ali su sve povučene ili im je istekao rok dospeća.

 

Privilegovana (insajder) informacija – je svaka informacija koja nije dostupna javnosti, a od značaja je za utvrđivanje cene hartija od vrednosti.

 

Akcijski fond – pravno lice osnovano Zakonom o Akcijskom fondu (“SL. Glasnik RS” br. 38/2001) kome se prenose akcije, odnosno udeli:

  • preostali do dana stupanja na snagu zakona kojim se uređuje privatizacija u preduzećima koja su izvršila privatizaciju dela društvenog, odnosno državnog kapitala prema odredbama Zakona o svojinskoj transformaciji ("Službeni glasnik RS", br. 32/97 i 10/2001);

  • akcionara koji su odustali od otplata upisanih akcija koje se otplaćuju na osnovu Zakona o društvenom kapitalu ("Službeni list SFRJ", br. 84/89 i 46/90), Zakona o uslovima i postupku pretvaranja društvene svojine u druge oblike svojine ("Službeni glasnik RS", br. 48/91, 75/91, 48/94 i 51/94) i Zakona o svojinskoj transformaciji ("Službeni glasnik RS", br. 32/97 i 10/2001); koje Fond za razvoj Republike Srbije prenese Akcijskom fondu radi prodaje;

  • preostali posle prodaje kapitala u postupku privatizacije u skladu sa zakonom kojim se uređuje privatizacija;

Akcijski fond je dužan da akcije koje su mu prenete proda najkasnije u roku od šest godina od dana stupanja na snagu zakona kojim se uređuje privatizacija.

 

Depozit je obavezni novčani iznos koji potencijalni kupci uplaćuju na račun Akcijkog fonda radi obezbeđenja učešća na aukciji.

 

Aukcija je Metod privatizacije preduzeća javnim nadmetanjem potencijalnih kupaca, u skladu sa unapred utvrđenim uslovima prodaje.

 

Tender je metod prodaje društvenog – državnog kapitala, javnim prikupljanjem ponuda potencijalnih kupaca, u skladu sa utvrđenim uslovima prodaje.