| Početna | Mapa veba | English |       Kontakt |

Napredno
Savet stručnjaka
Imate pitanje iz sfere hartija od vrednosti ili investicionih fondova.

+381 11 330 1079
Obveznice

Obveznica je hartija od vrednosti kojom se njen izdavalac (emitent) obavezuje da će licu koje je naznačeno na njoj ili donosiocu iste (zavisno da li se radi o obveznici na ime ili donosioca) isplatiti iznos koji je naveden na njoj (nominalnu vrednost obveznice) i platiti kamatu za određeni vremenski period. Vlasništvo nad njima se stiče ispunjenjem obaveza u novcu.

 

U narednom periodu posebno će biti interesantno emitovanje sledećih vrsta obveznica, koje se razlikuju prema tome ko se javlja kao emitent obveznica:

 • municipalne obveznice (obveznice lokalnih organa vlasti) – koje emituju gradovi, regioni, škole, univerziteti i sl. radi obezbeđenja potrebnih sredstava za finansiranje budžetskog deficita lokalnih organa vlasti, za izgradnju škole, bolnice, uličnog osvetljenja, sportskih objekata
 • korporativne obveznice – koje emituju preduzeća radi finansiranja određenih projekata

PO ČEMU SE OBVEZNICE RAZLIKUJU OD AKCIJA?

 1. Vlasnici, odnosno zakoniti imaoci obveznica su kreditori preduzeća emitenta, a ne njegovi vlasnici.
   
 2. Obveznice kao hartije od vrednosti dospevaju unapred određenog dana, i tada ih emitent mora otkupiti od njihovog imaoca po njihovoj nominalnoj vrednosti. Sa druge strane, akcije nemaju rok dospeća. Naravno, to ne znači da će novac koji je njihov imalac dao prilikom kupovine, ostati “zarobljen” sve do prestanka postojanja preduzeća. Naprotiv, vlasnik može da ih proda po njihovoj tržišnoj ceni u onom trenutku za koji se on sam odluči, i tako dođe do potrebne gotovine.
   
 3. Kamata, kao prihod od obveznica, predstavlja ugovornu obavezu emitenta. To znači da je on mora isplatiti. U protivnom slede sankcije – prinudna naplata. Dividenda, kao prihod od akcija, ne predstavlja pravnu obavezu emitenta, sve dok je skupština akcionara akcionarskog društva ne donese odluku o isplati dividende.
   
 4. Bitna karakteristika kamate je i ta što je ona unapred ugovorena, dok iznos dividende koji će biti isplaćen zavisi od ostvarenog poslovnog uspeha – profita. To znači da ona može biti i znatno viša od kamate, ukoliko akcionarsko društvo uspešno posluje, ali i znatno niža u slučaju lošeg poslovanja akcionarskog društva.
   
 5. Pravo uvida u poslovne knjige akcionarskih društava predstavlja jedno od osnovnih prava vlasnika akcija, dok to pravo ne postoji kod kupaca obveznica.
   
 6. Ukoliko dođe do likvidacije ili bankrotstva akcionarskog društva tada vlasnici obveznica imaju prioritet u odnosu na vlasnike akcija u naplati svojih potraživanja iz likvidacione odnosno stečajne mase.

Vaš kontakt do najboljših naložbenih zgodb.

+381 11 330 1000

Trgujte online

Posredstvom ILIRIKE, sve više i više korisnika trguje online.

On-line trgovanje

TeleTrader WebStation

 

ILIRIKA WIDGET