Dokumenti fondova

ILIRIKA Cash Dinar

Prospekti, Pravila i Ključne informacije


Prospekt Ilirika Cash Dinar UCITS fond - 30.06.2023
Ključne informacije Ilirika Cash Dinar UCITS fond - 30.06.2023
Pravila Ilirika Cash Dinar UCITS fond – 15.07.2020

Vrednovanje rizika Ilirika Cash Dinar UCITS fond

 

 

 

Finansijski izveštaji


Polugodišnji finansijski izveštaj 2023
Napomene uz polugodišnji finansijski izveštaj 2023
Revizorski izveštaj Ilirika Cash Dinar 2022
Polugodišnji finansijski izveštaj 2022
Napomene uz polugodišnji finansijski izveštaj 2022
Revizorski izveštaj Ilirika Cash Dinar 2021
Polugodišnji finansijski izveštaj 2021
Napomene uz polugodišnji finansijski izveštaj 2021
Revizorski izveštaj Ilirika Cash Dinar 2020
Polugodišnji finansijski izveštaj 2020
Revizorski izveštaj Ilirika Cash Dinar 2019
Polugodišnji finansijski izveštaj 2019
Napomene uz polugodišnji finansijski izveštaj 2019
Revizorski izveštaj Ilirika Cash Dinar 2018
Polugodišnji finansijski izveštaj 2018
Napomene uz polugodišnji finansijski izveštaj 2018
Revizorski izvestaj Ilirika Cash Dinar 2017
Polugodišnji finansijski izveštaj 2017
Napomene uz polugodišnji finansijski izveštaj 2017
Godišnji finansijski izveštaj sa napomenama Ilirika Cash Dinar 2016
Revizorski izvestaj Ilirika Cash Dinar 2016
Polugodišnji finansijski izveštaj 2016
Napomene uz polugodišnji finansijski izveštaj 2016
Finansijski izveštaj 2015
Napomene uz finansijski izveštaj 2015
Revizorski izveštaj 2015
Polugodišnji finansijski izveštaj 2015
Napomene uz polugodišnji finansijski izveštaj 2015
Finansijski izveštaj 2014
Napomene uz finansijski izveštaj 2014
Revizorski izveštaj 2014

Provizija i troškovi


Odluka o promeni iznosa naknada

Naknade koje se naplaćuju od članova fonda

Naknada za kupovinu investicionih jedinica: Društvo ILIRIKA DZU neće naplaćivati članovima Fonda naknadu za kupovinu investicionih jedinica.

Naknada za prodaju investicionih jedinica: Društvo ILIRIKA DZU neće naplaćivati članovima Fonda naknadu za prodaju investicionih jedinica.

Naknade i troškovi koje se naplaćuju iz imovine fonda

Društvo naplaćuje naknadu za upravljanje fondom u iznosu od 1,00% godišnje. Ova naknada se obračunava dnevno od vrednosti imovine fonda, a naplaćuje na mesečnom nivou. Pored navedenih naknada, troškovi koje će Društvo naplaćivati na teret Fonda obuhvataju i troškove kupovine i prodaje hartija od vrednosti, troškove kastodi banke i eksterne revizije.

Drugi podaci

 

Broj i datum dozvole za organizovanje ILIRIKA Cash Dinar Fonda 5/0-34-5299/4-09 (12.11.2009. godine)
Broj i datum upisa u registar investicionih fondova ILIRIKA Cash Dinar 5/0-44-5450/4-09 (20.11.2009. godine)
Kastodi banka Erste Bank a.d. Novi Sad , Bulevar oslobodjenja 5, 21000 Novi Sad
Poslovni račun : 908 -34001-19
Matični broj :08063818
PIB:101626723
Broj i datum o davanju dozvole u skladu sa Zakonom o tržištu HOV:
5/0-11-1920/4-07 od dana 27.04.2007.godine

Radno vreme : 08h – 16 h
Telefon: 011 / 201-50-55
e-mail:custodyfronoffice@erstebank.rs

 

ILIRIKA Cash Euro

Prospekti, Pravila i Ključne informacije


Prospekt Ilirika Cash Euro UCITS fond - 11.02.2021
Ključne informacije Ilirika Cash Euro UCITS fond - 11.02.2021
Pravila Ilirika Cash Euro UCITS fond – 15.07.2020
Vrednovanje rizika Ilirika Cash Euro UCITS fond

Obavestenje o sprovedenoj isplati clanova UCITS fonda Ilirika Cash Euro

 

Finansijski izveštaji


Revizorski izveštaj Ilirika Cash Euro za period od 01.01. do 19.04.2021
Revizorski izveštaj Ilirika Cash Euro 2020
Polugodišnji finansijski izveštaj 2020
Revizorski izveštaj Ilirika Cash Euro 2019
Polugodišnji finansijski izveštaj 2019
Napomene uz polugodišnji finansijski izveštaj 2019
Revizorski izveštaj Ilirika Cash Euro 2018
Polugodišnji finansijski izveštaj 2018
Napomene uz polugodišnji finansijski izveštaj 2018
Revizorski izvestaj Ilirika Cash Euro 2017
Polugodišnji finansijski izveštaj 2017
Napomene uz polugodišnji finansijski izveštaj 2017
Godišnji finansijski izveštaj sa napomenama Ilirika Cash Euro 2016
Revizorski izvestaj Ilirika Cash Euro 2016
Polugodišnji finansijski izveštaj 2016
Napomene uz polugodišnji finansijski izveštaj 2016
Finansijski izveštaj 2015
Napomene uz finansijski izveštaj 2015
Revizorski izveštaj 2015
Polugodišnji finansijski izveštaj 2015
Napomene uz polugodišnji finansijski izveštaj 2015
Finansijski izveštaj 2014
Napomene uz finansijski izveštaj 2014
Revizorski izveštaj 2014

Odluka o izmeni upravljacke naknade Ilirika Cash Euro

Provizija i troškovi


Odluka o promeni iznosa naknada

Naknade koje se naplaćuju od članova fonda

Naknada za kupovinu investicionih jedinica: Društvo ILIRIKA DZU neće naplaćivati članovima Fonda naknadu za kupovinu investicionih jedinica

Naknada za prodaju investicionih jedinica: Društvo ILIRIKA DZU će naplaćivati članovima Fonda naknadu za prodaju investicionih jedinica 0,3% od navedenog iznosa ukoliko klijent svoja sredstva drži manje od 15 dana u Fondu.

Naknade i troškovi koje se naplaćuju iz imovine fonda

Društvo naplaćuje naknadu za upravljanje fondom u iznosu od 0,10% godišnje. Ova naknada se obračunava dnevno od vrednosti imovine fonda, a naplaćuje na mesečnom nivou. Pored navedenih naknada, troškovi koje će Društvo naplaćivati na teret Fonda obuhvataju i troškove kupovine i prodaje hartija od vrednosti, troškove kastodi banke i eksterne revizije.

Drugi podaci

 

Broj i datum dozvole za organizovanje ILIRIKA Cash Euro Fonda  
Broj i datum upisa u registar investicionih fondova ILIRIKA Cash Euro 5/0-44-1541/4-11 (07.04.2011. godine)
Kastodi banka Vojvođanska banka AD Novi Sad, Trg Slobode 7, 21000 Novi Sad
Broj računa fonda: 325-9500600018709-86
Broj i datum o davanju dozvole u skladu sa Zakonom o tržištu HOV: 5/0-11-4385/4-06 od dana 19.01.2007. godine

Radno vreme od 08h -16h
Telefon: 021 / 488 67 05
E-mail: custody@voban.groupnbg.com

 

ILIRIKA Balanced

Prospekti, Pravila i Ključne informacije


Prospekt Ilirika Balanced UCITS fond - 30.06.2023
Ključne informacije Ilirika Balanced UCITS fond - 30.06.2023
Pravila Ilirika Balanced UCITS fond – 15.07.2020

Vrednovanje rizika Ilirika Balanced UCITS fond

 

 

 

Finansijski izveštaji


Polugodišnji finansijski izveštaj 2023
Napomene uz polugodišnji finansijski izveštaj 2023
Revizorski izveštaj Ilirika Balanced 2022
Polugodišnji finansijski izveštaj 2022
Napomene uz polugodišnji finansijski izveštaj 2022
Revizorski izveštaj Ilirika Balanced 2021
Polugodišnji finansijski izveštaj 2021
Napomene uz polugodišnji finansijski izveštaj 2021
Revizorski izveštaj Ilirika Balanced 2020
Polugodišnji finansijski izveštaj 2020
Revizorski izveštaj Ilirika Balanced 2019
Polugodišnji finansijski izveštaj 2019
Napomene uz polugodišnji finansijski izveštaj 2019
Revizorski izveštaj Ilirika Balanced 2018
Polugodišnji finansijski izveštaj 2018
Napomene uz polugodišnji finansijski izveštaj 2018
Revizorski izvestaj Ilirika Balanced 2017
Polugodišnji finansijski izveštaj 2017
Napomene uz polugodišnji finansijski izveštaj 2017
Godišnji finansijski izveštaj sa napomenama Ilirika Balanced 2016
Revizorski izvestaj Ilirika Balanced 2016
Polugodišnji finansijski izveštaj 2016
Napomene uz polugodišnji finansijski izveštaj 2016
Finansijski izveštaj 2015
Napomene uz finansijski izveštaj 2015
Revizorski izveštaj 2015
Polugodišnji finansijski izveštaj 2015
Napomene uz polugodišnji finansijski izveštaj 2015
Finansijski izveštaj 2014
Napomene uz finansijski izveštaj 2014
Revizorski izveštaj 2014


Odluka o izmeni upravljacke naknade Ilirika Balanced

Provizija i troškovi


Odluka o ukidanju naknada Ilirika Balanced
Odluka o promeni iznosa naknada

Naknade koje se naplaćuju od članova fonda

Naknada za kupovinu investicionih jedinica: Društvo naplaćuje naknadu za kupovinu investicionih jedinica u skladu sa Prospektom fonda i odlukom.

Naknada za prodaju investicionih jedinica: Društvo neće naplaćivati naknadu za otkup investicionih jedinica.

Naknade i troškovi koje se naplaćuju iz imovine fonda

Društvo naplaćuje naknadu za upravljanje fondom u iznosu od 2,50% godišnje. Ova naknada se obračunava dnevno od vrednosti imovine fonda, a naplaćuje na mesečnom nivou. Pored navedenih naknada, troškovi koje će Društvo naplaćivati na teret Fonda obuhvataju i troškove kupovine i prodaje hartija od vrednosti, troškove kastodi banke i eksterne revizije.

Drugi podaci

 

Broj i datum dozvole za organizovanje ILIRIKA Balanced Fonda 5/0-34-5075/11-08 (23.03.2009. godine)
Broj i datum upisa u registar investicionih fondova ILIRIKA Balanced Dinar 5/0-44-124/12-09 (26.03.2009. godine)
Kastodi banka Erste Bank a.d. Novi Sad , Bulevar oslobodjenja 5, 21000 Novi Sad
Poslovni račun : 908 -34001-19
Matični broj :08063818
PIB:101626723
Broj i datum o davanju dozvole u skladu sa Zakonom o tržištu HOV:
5/0-11-1920/4-07 od dana 27.04.2007.godine

Radno vreme : 08h – 16 h
Telefon: 011 / 201-50-55
e-mail:custodyfronoffice@erstebank.rs

 

ILIRIKA Dynamic

Prospekti, Pravila i Ključne informacije


Prospekt Ilirika Dynamic UCITS fond - 30.06.2023
Ključne informacije Ilirika Dynamic UCITS fond - 30.06.2023
Pravila Ilirika Dynamic UCITS fond – 15.07.2020

Vrednovanje rizika Ilirika Dynamic UCITS fond

 

 

 

Finansijski izveštaji


Polugodišnji finansijski izveštaj 2023
Napomene uz polugodišnji finansijski izveštaj 2023
Revizorski izveštaj Ilirika Dynamic 2022
Polugodišnji finansijski izveštaj 2022
Napomene uz polugodišnji finansijski izveštaj 2022
Revizorski izveštaj Ilirika Dynamic 2021
Polugodišnji finansijski izveštaj 2021
Napomene uz polugodišnji finansijski izveštaj 2021
Revizorski izveštaj Ilirika Dynamic 2020
Revizorski izveštaj Triumph Top Brands 2020
Polugodišnji finansijski izveštaj 2020
Revizorski izveštaj Ilirika Dynamic 2019
Polugodišnji finansijski izveštaj 2019
Napomene uz polugodišnji finansijski izveštaj 2019
Revizorski izveštaj Ilirika Dynamic 2018
Polugodišnji finansijski izveštaj 2018
Napomene uz polugodišnji finansijski izveštaj 2018
Revizorski izvestaj Ilirika Dynamic 2017
Polugodišnji finansijski izveštaj 2017
Napomene uz polugodišnji finansijski izveštaj 2017
Godišnji finansijski izveštaj sa napomenama Ilirika Dynamic 2016
Revizorski izvestaj Ilirika Dynamic 2016
Polugodišnji finansijski izveštaj 2016
Napomene uz polugodišnji finansijski izveštaj 2016
Finansijski izveštaj 2015
Napomene uz finansijski izveštaj 2015
Revizorski izveštaj 2015
Polugodišnji finansijski izveštaj 2015
Napomene uz polugodišnji finansijski izveštaj 2015
Finansijski izveštaj 2014
Napomene uz finansijski izveštaj 2014
Revizorski izveštaj 2014

Provizija i troškovi


Odluka o ukidanju naknada Ilirika Dynamic
Odluka o promeni iznosa naknada

Naknade koje se naplaćuju od članova fonda

Naknada za kupovinu investicionih jedinica: Društvo naplaćuje naknadu za kupovinu investicionih jedinica u skladu sa Prospektom fonda i odlukom

Naknada za prodaju investicionih jedinica: Društvo ILIRIKA DZU neće naplaćivati članovima Fonda naknadu za prodaju investicionih jedinica.

Naknade i troškovi koje se naplaćuju iz imovine fonda

Društvo naplaćuje naknadu za upravljanje fondom u iznosu od 3,6525% godišnje. Ova naknada se obračunava dnevno od vrednosti imovine fonda, a naplaćuje na mesečnom nivou. Pored navedenih naknada, troškovi koje će Društvo naplaćivati na teret Fonda obuhvataju i troškove kupovine i prodaje hartija od vrednosti, troškove kastodi banke i eksterne revizije.

Drugi podaci

 

Broj i datum dozvole za organizovanje ILIRIKA Dynamic Fonda 5/0-34-7539/4-07 (08.11.2007. godine)
Broj i datum upisa u registar investicionih fondova ILIRIKA Dynamic 5/0-44-380/4-08 (29.01.2009. godine)
Kastodi banka Erste Bank a.d. Novi Sad , Bulevar oslobodjenja 5, 21000 Novi Sad
Poslovni račun : 908 -34001-19
Matični broj :08063818
PIB:101626723
Broj i datum o davanju dozvole u skladu sa Zakonom o tržištu HOV:
5/0-11-1920/4-07 od dana 27.04.2007.godine

Radno vreme : 08h – 16 h
Telefon: 011 / 201-50-55
e-mail:custodyfronoffice@erstebank.rs

 

Triumph Top Brands

Prospekti, Pravila i Ključne informacije


Prospekt Triumph Top Brands UCITS fond - 11.02.2021
Ključne informacije Triumph Top Brands UCITS fond - 11.02.2021
Pravila Triumph Top Brands UCITS fond – 15.07.2020

 

Finansijski izveštaji


Revizorski izveštaj Triumph Top Brands 2020
Polugodišnji finansijski izveštaj 2020
Revizorski izveštaj Triumph 2019
Polugodišnji finansijski izveštaj 2019
Napomene uz polugodišnji finansijski izveštaj 2019
Revizorski izveštaj Triumph 2018
Polugodišnji finansijski izveštaj 2018
Napomene uz polugodišnji finansijski izveštaj 2018
Revizorski izvestaj Triumph 2017
Polugodišnji finansijski izveštaj 2017
Napomene uz polugodišnji finansijski izveštaj 2017
Godišnji finansijski izveštaj sa napomenama Triumph 2016
Revizorski izvestaj Triumph 2016
Polugodišnji finansijski izveštaj 2016
Napomene uz polugodišnji finansijski izveštaj 2016
Finansijski izveštaj 2015
Napomene uz finansijski izveštaj 2015
Revizorski izveštaj 2015
Polugodišnji finansijski izveštaj 2015
Napomene uz polugodišnji finansijski izveštaj 2015
Finansijski izveštaj 2014
Napomene uz finansijski izveštaj 2014
Revizorski izveštaj 2014

Provizija i troškovi


Odluka o promeni iznosa naknada

Naknade koje se naplaćuju od članova fonda

Naknada za kupovinu investicionih jedinica: Društvo ILIRIKA DZU neće naplaćivati članovima Fonda naknadu za kupovinu investicionih jedinica.

Naknada za prodaju investicionih jedinica: Društvo naplaćuje naknadu za otkup investicionih jedinica u skladu sa Prospektom fonda.

Naknade i troškovi koje se naplaćuju iz imovine fonda

Društvo naplaćuje naknadu za upravljanje fondom u iznosu od 3,50% godišnje. Ova naknada se obračunava dnevno od vrednosti imovine fonda, a naplaćuje na mesečnom nivou. Pored navedenih naknada, troškovi koje će Društvo naplaćivati na teret Fonda obuhvataju i troškove kupovine i prodaje hartija od vrednosti, troškove kastodi banke i eksterne revizije.

Drugi podaci

 

Broj i datum dozvole za organizovanje Triumph fonda 5/0-34-7918/5-07 (27.12.2007. godine)
Broj i datum upisa u registar investicionih fondova Triumph fond 5/0-44-676/4-08 (21.02.2008. godine)
Kastodi banka Vojvođanska banka AD Novi Sad, Trg Slobode 7, 21000 Novi Sad
Broj računa fonda: 325-9500600018704-04
Br. i datum rešenja o davanju dozvole u skladu sa Zakonom o tržištu HOV: 5/0-11-4385/4-06 od dana 19.01.2007. godine

Radno vreme od 08h -16h
Telefon: 021 / 488 67 05
E-mail: custody@voban.groupnbg.com

 

Ilirika ProActive

Prospekti, Pravila i Ključne informacije


Prospekt Ilirika Proactive UCITS fond - 30.06.2023
Ključne informacije Ilirika Proactive UCITS fond - 30.06.2023
Pravila Ilirika Proactive UCITS fond – 15.07.2020

Vrednovanje rizika Ilirika Proactive UCITS fond

 

 

 

Finansijski izveštaji


Polugodišnji finansijski izveštaj 2023
Napomene uz polugodišnji finansijski izveštaj 2023
Revizorski izveštaj Ilirika Proactive 2022
Polugodišnji finansijski izveštaj 2022
Napomene uz polugodišnji finansijski izveštaj 2022
Revizorski izveštaj Ilirika Proactive 2021
Polugodišnji finansijski izveštaj 2021
Napomene uz polugodišnji finansijski izveštaj 2021
Revizorski izveštaj Ilirika Proactive 2020
Polugodišnji finansijski izveštaj 2020
Revizorski izveštaj Ilirika Proactive 2019
Polugodišnji finansijski izveštaj 2019
OIF obrasci uz polugodišnje finansijske izveštaje 2019
Napomene uz polugodišnji finansijski izveštaj 2019

 

 

Naknade koje se naplaćuju od članova fonda

Naknada za kupovinu investicionih jedinica: Društvo naplaćuje naknadu za kupovinu investicionih jedinica u skladu sa Prospektom fonda i odlukom

Naknada za prodaju investicionih jedinica: Društvo ILIRIKA DZU neće naplaćivati članovima Fonda naknadu za prodaju investicionih jedinica.

Naknade i troškovi koje se naplaćuju iz imovine fonda

Društvo naplaćuje naknadu za upravljanje fondom u iznosu od 2,922%% godišnje. Ova naknada se obračunava dnevno od vrednosti imovine fonda, a naplaćuje na mesečnom nivou. Pored navedenih naknada, troškovi koje će Društvo naplaćivati na teret Fonda obuhvataju i troškove kupovine i prodaje hartija od vrednosti, troškove kastodi banke i eksterne revizije.

 

Drugi podaci

 

Kastodi banka Erste Bank a.d. Novi Sad , Bulevar oslobodjenja 5, 21000 Novi Sad
Poslovni račun : 908 -34001-19
Matični broj :08063818
PIB:101626723
Broj i datum o davanju dozvole u skladu sa Zakonom o tržištu HOV:
5/0-11-1920/4-07 od dana 27.04.2007.godine

Radno vreme : 08h – 16 h
Telefon: 011 / 201-50-55
e-mail:custodyfronoffice@erstebank.rs

 

 

Štednja u investicionim fondovima je jednostavna! Samo u nekoliko koraka možete da počnete sa štednjom u investicionim fondovima. Počnite da ostvarujete visoke prinose uz sve prednosti koje donose fondovi!