Koraci za pristup fondu

1. KORAK: Pristupite fondu

Posetite nas u sedištu društva na Knez Mihailovoj 11-15/V u Beogradu ili kod nekog od naših ugovornih partnera i popunite izjavu o pristupanju. Izjava o pristupanju je besplatna i popunjava se samo prilikom prve uplate u fond.

Pristupnica ILIRIKA Cash Dinar
Pristupnica ILIRIKA Balanced
Pristupnica ILIRIKA Dynamic
Pristupnica Ilirika ProActive

Za pristupanje fondu potrebni su vam:

Fizička lica:
  • lična karta ili pasoš i
  • dokaz o otvorenom dinarskom tekućem računu u banci.

Pravna lica:
  • rešenje ili izvod o registraciji kod APR-a (original ili overena fotokopija koja nije starija od 3 meseca),
  • fotokopija rešenja o dodeli poreskog identifikacionog broja (PIB) ,
  • fotokopija OP obrasca i kartona deponovanih potpisa (ili drugi dokaz o otvorenom dinarskom tekućem računu u banci)
  • fotokopija lične karte ili pasoša ovlašćenog zastupnika (direktora)
  • fotokopija lične karte ili pasoša fizičkih lica koja imaju više od 25% vlasničkog učešća i/ili fotokopija rešenja ili izvoda iz privrednog registra za pravna lica koja imaju više od 25% vlasničkog učešća

Neophodna dokumentacija za pristupanje fondu
2. KORAK: Uplata u fond

U fond možete da uplaćujete bilo kada, bez prethodne najave. Uplatu u fond vršite pozivanjem na lični identifikacioni broj (fizička lica) ili registarski broj (pravna lica).

Državljani Srbije uplate moraju da vrše u dinarima, dok nerezidenti mogu da uplaćuju i EUR.
 

Uputstva za uplatu u ILIRIKA Cash dinar fond

 

Fond: ILIRIKA Cash Dinar
Bankovni račun: 325-9500600018708-89
Kastodi banka: Vojvođanska banka a.d., Novi Sad
Poziv: JBMG građana (kod fizičkih lica) ili matični broj (kod pravnih lica)


Instrukcija za kupovinu IJ Ilirika Cash Dinar.pdf
Uputstva za izvršenje prenosa u EUR.pdf (Samo za nerezidente!)

Uputstva za uplatu u ILIRIKA Balanced Fond

 

Fond: ILIRIKA Balanced
Bankovni račun: 325-9500600018712-77
Kastodi banka: Vojvođanska banka a.d., Novi Sad
Poziv: JBMG građana (kod fizičkih lica) ili matični broj (kod pravnih lica)


Instrukcija za usmeravanje priliva u BALANCED.pdf
Uputstva za izvršenje prenosa u EUR.pdf (Samo za nerezidente!)

Uputstva za uplatu u ILIRIKA Dynamic Fond

Fond: ILIRIKA Dynamic
Bankovni račun: 205-144-44
Kastodi banka: Komercijalna banka AD
Poziv: JBMG građana (kod fizičkih lica) ili matični broj (kod pravnih lica)

Instrukcija za kupovinu IJ Ilirika Dynamic.pdf
Uputstva za izvršenje prenosa u EUR.pdf (Samo za nerezidente!)
Uputstva za izvršenje prenosa u USD.pdf (Samo za nerezidente!)

Upustva za uplatu u Ilirika ProActive

 

Fond: Ilirika ProActive
Bankovni račun: 205-0000000000115-34
Kastodi banka: Komercijalna banka a.d. Beograd
Poziv: JBMG građana (kod fizičkih lica) ili matični broj (kod pravnih lica)


Instrukcija za kupovinu IJ Ilirika ProActive.pdf

3. KORAK: Prijem obračuna uplate

Svaka kupovina investicionih jedinica fonda realizuje se prema metodu nepoznate cene. To znači da kupujete broj investicionih jedinica fonda u odnosu na njihovu vrednost na dan prijema uplate fonda.
Vrednost se izračunava radnog dana nakon prijema uplate. Na osnovu izračunate vrednosti, obračun uplate će vam stići poštom ili na e-mail, iz kojeg se vidi broj investicionih jedinica fond čiji ste vlasnik postali.

 

4. KORAK: Isplata jedinica iz fonda

Ukoliko vam je potreban novac, jednostavno zatražite isplatu iz fonda. Možete da isplatite sve jedinice fonda ili samo deo jedinica fonda. Za isplatu popunite sledeći obrazac i pošaljite ga na e-mail info-fond@ilirika.rs ili poštom na ILIRIKA DZU a.d. Beograd, Knez Mihailova 11–15/V, Beograd.

Isplata jedinica iz fonda ILIRIKA Cash Dinar vrši se narednog radnog dana nakon prijema zahteva za isplatu, a isplata ostalih investicionih fondova ILIRIKE vrši se najkasnije u roku od 5 radnih dana nakon prijema zahteva za isplatu.

Istupnica ILIRIKA Cash Dinar
Istupnica ILIRIKA Balanced
Istupnica ILIRIKA Dynamic
Istupnica Ilirika ProActive

Štednja u investicionim fondovima je jednostavna! Samo u nekoliko koraka možete da počnete sa štednjom u investicionim fondovima. Počnite da ostvarujete visoke prinose uz sve prednosti koje donose fondovi!