Investicioni fondovi spajaju imovinu većeg broja ulagača, kojom upravljaju stručnjaci. S obzirom na to da o profitabilnosti investicija u fondovima brinu iskusni portfolio menadžeri, vi ne morate da pratite događanja na svetskim tržištima i neprestano se prilagođavate promenama. Investicijom u fondove jednostavno, povoljno in bezbedno koristite najbolje prilike za investiciju u zemlji i svetu!

Jednostavna štednja u fondovima

Štednja u investicionim fondovima je veoma jednostavna, jer brigu za vaše investicije u potpunosti preuzimaju stručnjaci. Za početak štednje vam nije potrebno nikakvo predznanje.

Fleksibilnost uplate

Uplatu u fondove vršite kako vama najviše odgovara: možete da uđete jednokratnom uplatom ili da štedite postepeno, mesečnim uplatama.

Likvidnost sredstava

Za razliku od oročenih uloga u bankama, sredstva su vam u fondovima uvek na raspolaganju. Kada se odlučite da izađete iz fonda, sredstva vam u novcu uplaćujemo na vaš lični račun u roku od pet radnih dana. Isplate iz fonda ILIRIKA Cash Dinar se vrše već narednog radnog dana.

Troškovna atraktivnost

Štednja u fondovima vam omogućava efikasnu štednju u svetskih deonicama, obveznicama i drugim finansijskim instrumentima i u slučaju niskih iznosa, kao što je na primer 50 EUR, jer vas ne terete fiksni troškovi povezani sa neposrednom investicijom u deonice ili obveznice.

Diversfikacija investicija

Sredstva fondova su investirana u različite hartije od vrednosti (akcije, obveznice i sl.) zbog čega ste manje izloženi tržišnom riziku, nego da imovinu u potpunosti uložite samo u jednu ili nekoliko investicija.

  • DUGOROČNA ISPLATIVOST

    Fondovi su odlična prilika za dugoročno ostvarivanje prinosa, većih od oročenih uloga u banci. Stručni menadžeri fondova vode računa o tome da imovina fonda bude optimalno investirana sa dugoročnim ciljem ostvarivanja natprosečnih prinosa.

  • BEZBEDNO
  • INDIVIDUALNO

    Među fondovima ILIRIKA izaberite svoju kombinaciju fondova, koja prema očekivanoj profitabilnosti i bezbednosti najviše odgovara vašim očekivanjima i investicionim ciljevima.

Pitanja i odgovori

Investicioni fondovi spajaju imovinu u vlasništvu većeg broja ulagača kojom upravljaju licencirani portfolio menadžeri. Celokupna imovina fonda je podeljena na investicione kupone čiji su vlasnici svi ulagači fonda. Svakom uplatom u fond kupujete određen broj investicionih kupona fonda i tako postajete suvlasnik fonda. Svaki investicioni kupon fonda je proporcionalno raspodeljen u sve investicije fonda, a samim tim i vaša imovina koja se nalazi u fondu.

Investicioni fondovi su po pravilu profitabilniji od oročenih uloga u bankama, naročito dugoročno. U poređenju sa oročenim ulozima, oni su i fleksibilniji i troškovno efikasniji. U fondovima svi ulagači ostvaruju profite iste visine, bez obzira na uplaćena sredstva. Osim toga, vaša sredstva su u investicionim fondovima daleko likvidnija nego kod depozita. Ukoliko su vam u bilo kom trenutku potrebna sredstva u novcu investirana u fondove, biće na vašem računu u roku pet radnih dana nakon što ste predali zahtev u pisanoj formi.

ILIRIKA upravlja različitim tipovima fondova i na taj način vam omogućava da napravite kombinaciju koja najviše odgovara vašim potrebama i investicionim ciljevima. Najbezbedniji fondovi su fondovi očuvanja vrednosti ILIRIKA Cash Dinar i ILIRIKA Cash Euro, koji investiraju na tržištu novca. ILIRIKA Balanced je izbalansirani mešoviti fond i predstavlja srednji put između bezbednosti i ambicioznosti. ILIRIKA Dynamic i TRIUMPH su najriskantniji, ali i potencijalno najprofitabilniji fondovi u kojima 75% investicija predstavljaju akcije.

Štednju u investicionim fondovima možete da započnete bilo kojim iznosom. Zakon ne određuje minimalni iznos za ulazak u fond, ali se preporučuje da iznos bude barem 20 EUR.

Akcioni fondovi su po pravilu volatilniji od mešovitih, novčanih i fondova obveznica. To znači da je, kartkoročno, njihova vrednost promenljivija, usled većeg rizika prinos može u određenom periodu da bude i negativan, pre nego što se trend ponovo okrene nagore. Zato vam prilikom investiranja u ILIRIKA Dynamic i TRIUMPH preporučujemo period štednje od barem 5 godina. U slučaju mešovitog fonda ILIRIKA Balanced, preporučujemo vam najmanje 3 godine štednje. Ukoliko planirate da štedite kraći period ili želite da izbegnete fluktuaciju vrednosti imovine, preporučujemo vam fondove ILIRIKA Cash Dinar i ILIRIKA Cash Euro.

Štednja u investicionim fondovima je jednostavna! Samo u nekoliko koraka možete da počnete sa štednjom u investicionim fondovima. Počnite da ostvarujete visoke prinose uz sve prednosti koje donose fondovi!